top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup digitálního obsahu: newsletterů (pravidelných elektronických zpráv) a přístupu do vzdělávací databáze s informacemi a subjektivními analýzami (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“), přes webové rozhraní www.snehovakoule.com.

 2. Nákup služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.snehovakoule.com souvisí.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Koupit“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Důležité pojmy (definice) II.
Objednávka a uzavření Kupní smlouvy 
III. Cena produktů a platba 
IV. Dodací podmínky 
V. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, odmítnutí odpovědnosti a ochrana autorských práv 
VI. Odstoupení od Kupní smlouvy 
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 
VIII. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 
X. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je Ing. Jan Kolín
IČ: 09863133

S místem podnikání: Na Svahu 204, Horoušany, 25082

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: 605222027

Adresa pro doručování elektronické pošty: honza@snehovakoule.com

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.snehovakoule.com uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

 2. POPIS PRODUKTŮ: Základní produktem je přístup do členské sekce, a tedy k digitálnímu obsahu webového rozhraní. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů a služeb včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést, a to i v podobě ukázek zdarma.  Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ Pro objednání produktů, je třeba si zvolit příslušný plán předplatného, registrovat na webové rozhraní, kde uvedete Vaše jméno a email a poté a zvolíte si způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“. Po obdržení platby vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali při registraci a v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. 

 4. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 5. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 6. Kupní smlouva se pro cenové plány uzavírá na dobu určitou. Do této době se platba předplatného automaticky obnoví. Předplatné na další období si můžete zrušit v sekci "můj účet", záložka předplatné. Před vypršením a každou nastávající platbou budete informování prostřednictvím elektronické pošty.

IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

 2. SJEDNANOU KUPNÍ CENOU je cena uvedená u produktu a služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit pouze použitím platební karty za použití aktuální platební brány od dodavatele nebo bezhotovostní službou Paypal. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. Platba přes platební bránu i bezhotovostní, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Produkt je možné využívat až po zaplacení.

 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi bude digitální obsah k dispozici ve členské sekci na webovém rozhraní www.snehovakoule.com okamžitě po zaplacení objednávky. Spolu s tím bude Prodávají dostávat nepravidelné informační email o změnách v portfoliu a dalších informacích.

 2. DODACÍ LHŮTA. Přístup do členské sekce bude dodán ihned po připsání platby. V případě, že se platba nespáruje automaticky nebo nastanou jiné komplikace, kontaktujte mě písemně na adrese honza@snehovakoule.cz

 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, odmítnutí odpovědnosti a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah máte přístupný pouze Vy jako Kupující, na vaši elektronickou adresu a zpřístupněním vaší registrace do členské sekce webového rozhraní, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o subjektivní pohled na informace. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 

Odmítnutí odpovědnosti

 1. Obsah těchto webových stránek, blogu a newsletterů má pouze informativní a vzdělávací charakter. Jedná se o mé vlastní analýzy, názory, predikce a výpočty, které se v budoucnu nemusí stát. Vycházím z veřejně dostupných zdrojů, ale nenesu odpovědnost za jejich přesnost a spolehlivost. Nejsem certifikovaný profesionál a neposkytuji investiční ani finanční poradenství.

 2. ​Analýzy, výpočty a názory jsou čistě subjektivní, vycházejí z mé konkrétní situace a individuálních zkušeností, nejedná se o informace od profesionálů. Zveřejňuji zde své osobním portfolio, a to může ovlivnit můj úsudek. Nenesu odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené Vaším obchodováním na kapitálovém trhu ani za jakékoliv jiné ztráty či újmy.

 3. Než začnete investovat své peníze nebo potřebujete jakoukoliv finanční a investiční radu, poraďte se s příslušným odborníkem.

 4. ​Čtenářům webu poskytuji pouze informace, nejedná se o poradenství. Nezaručuji stálost dividendové politiky firem ani jistotu překonání výkonnosti akciového indexu.

 5. Za své příspěvky, analýzy a názory nejsem placen či jinak kompenzován žádnou z diskutovaných společností.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte telefonicky na 605222027, nebo písemně na adresu honza@snehovakoule.com. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinen vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.

 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na honza@snehovakoule.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

 6. Předplatné na další období si můžete zrušit v sekci "můj účet", záložka předplatné.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

 6. Pokud vám nebyl produkt (přístup do členské sekce) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu honza@snehovakoule.com nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese honza@snehovakoule.com.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní www.snehovakoule.com

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.února 2021

bottom of page